สดจากเยาวชน - ปลูกพลังบวกปฐมวัย เด็กไทยงดเหล้า-บุหรี่

เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 7 ในการสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า-บุหรี่ในเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย โดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. สช. อปท. และ พมจ.

ศรีสุวรรณ

นายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการ สสส. กล่าวว่าเราสามารถปลูกฝังค่านิยมหรือหลัก Critical Thinking การคิดที่มีลักษณะของการประเมิน ใช้ดุลพินิจ วิเคราะห์แยกแยะ ได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีให้กับเด็ก ถ้าเราไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้เขา เมื่อเด็กกลับไปสู่ระบบนิเวศเดิมๆ เด็กจะถูกกลืนอยู่กับความเคยชินที่ว่าเหล้า-บุหรี่เป็นเรื่องปกติ แต่หากเด็กมีภูมิคุ้มกันพวกเขาจะไป Empower ผู้ใหญ่ให้ลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่ได้ โครงการปลูกพลังบวกฯ เป็นโมเดลที่ดีมากโดยเชิญชวนศึกษานิเทศก์วัยเกษียณซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า มีความรู้ ความสามารถมาช่วยกันทำงาน

มาลัย

น.ส.มาลัย มินศรี ผู้จัดการโครงการปลูกพลังบวกฯ สคล. กล่าวว่า ปี 2566-2567 ขยายโครงการเพิ่มในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวน 574 แห่ง ประกอบด้วย เลย เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ สงขลา รวมทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 1,989 สถานศึกษา จำนวน 5,967 ห้องเรียน การดำเนินงานต่อจากนี้จะปรับปรุงชุดพัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้งขยายประเด็นเพิ่มขึ้นจากเหล้า บุหรี่ เพิ่มประเด็นยาเสพติด (กัญชา ยาบ้า น้ำกระท่อม) ทำคู่มือการดำเนินงานจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกฯ และขยายสถานศึกษาเครือข่ายเพิ่ม รวมถึงพัฒนากลไกคณะทำงานเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายระดับภูมิภาค ยกระดับสถานศึกษาเดิมให้เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนให้สถานศึกษามีกิจกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษาลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด

ล่าสุดจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โชว์ แชร์ เชื่อม เชิดชูเกียรติ” ครูปฐมวัยและผู้บริหารสถานศึกษาระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน มีสถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 8 แห่งจากจังหวัดน่าน และ 1 แห่งจากจังหวัดแพร่ มีครูเข้าร่วมงาน 450 คน

มาลี

นางมาลี นวนแปง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านเผยความรู้สึกที่บูธได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้เข้าร่วมงานว่า ดีใจมากกับสิ่งที่ตั้งใจออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนรู้มาโชว์และแชร์ในครั้งนี้ เวลาออกแบบจะคิดรูปแบบที่ให้เด็กสนุกสนาน เช่น มหัศจรรย์ไฟสัญญาณ เด็กๆ จะชอบมาก เราจะมีแผ่นตารางซึ่งมีรูปเหล้า บุหรี่ ผัก ผลไม้ ทอฟฟี่ ฯลฯ พอเด็กเดินไปที่ช่องเหล้าเราก็จะกดไฟแดงพร้อมทั้งอธิบายว่าห้ามกิน อันตรายต่อสุขภาพ ผัก ผลไม้ไฟเขียวกินได้ และทอฟฟี่จะเป็นไฟสีเหลือง เด็กจะรับรู้ว่ากินได้แต่ไม่ควรกินเพราะจะทำให้ฟันผุ การปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันต้องทำต่อเนื่องอย่างน้อย 21 ครั้ง จึงจะเกิดผล

ด้าน น.ส.จิรภา เทียนทองมงคล โรงเรียนวัดบ้านหล่า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าขอบคุณเครือข่ายงดเหล้าที่จัดงานนี้ขึ้นมา ทำให้เราได้มาเห็นและเรียนรู้รูปแบบสื่อการสอนแบบใหม่ๆ เพื่อนำกลับไปพัฒนาเพิ่มเติม