เริ่มโอนแล้ว ตรวจสอบสิทธิ เยียวยานักเรียน ได้ 2,000

176

อัพเดทมาตรการเยียวยานักเรียน ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนัก

~

เรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมประมาณ 10.8 ล้านคน ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน

~

โดย นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

~

และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สามารถรับเงินคนละ 2,000 บาท ได้ทั้งในรูปแบบการรับเงินโอนเข้าบัญชี

~

หรือ รับเงินสดที่โรงเรียน โดยรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 ส่วนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะได้รับเงิน วันที่ 6-10 กันยายน 2564

นักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://opec.go.th

~

– นักเรียนไทย

กรอกเลขประจำตัวประชาชน

~

กรอกรหัสที่เห็น

กดตรวจสอบ

– นักเรียนต่างชาติ

~

กรอกรหัส G-Code

กรอกรหัสที่เห็น

กดตรวจสอบ

สำหรับกรณีไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถติดตามสอบถามได้ที่ สถานศึกษาต้นสังกัด หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส่วนราชการต้นสังกัด หรือโทร.1579 , 1693 ซึ่งอาจจะมีนักเรียนบางคนได้รับเงินล่าช้า

เพราะมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ นักเรียนย้ายโรงเรียนหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร และสถานการณ์ โ ค วิ ด-19

~