fbpx

คืนนี้อย่าลืมสวด อิติปิโสก่อนนอน สวดทุกวันดีทุกวัน คุ้มครอง แคล้วคลาด

1,270

คืนนี้อย่าลืมสวดอิติปิโส ก่อนนอนสวดทุกวันดีทุกวัน คุ้มครองแคล้วคลาด

บทสวดมนต์อิติปิโส ถือว่าบทสวดมนต์ ที่ดีมากๆอีกบทหนึ่ง ยิ่งสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนัก

การสวดบทสว ดมนต์อิติปิโสอย่างเดียวทุกคืนก่อนนอน ก็มีความเพียงพอแล้วนอกจากนี้มีความเชื่อ กันอีกว่าการสว ดมนต์อิติปิโส

จะช่วยในเรื่องที่ครั้งหนึ่งชีวิตตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจ แต่ด้วยจิตสงบนิ่งจากการหันหน้าพึ่งพระธรรมตั้งใจเพียรภาวนา

และสว ดมนต์ก็สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตนั้น มาได้

เชื่อ กันว่าบทสวดอิติปิโส เป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ ใครสามารถจำบทสวดนี้ได้ จะช่วยรักษาคุ้มครอง ให้แคล้วคลาดรอดปลอดภัยถ้าต้องการที่จะมีชีวิตดีๆ แนะนำว่าให้สวดในคืนนี้เลย เพราะนคืนนี้เป็นคืนมงคลสวดแล้วจะช่วยให้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ปกปักรักษา

หากท่านใดเร่งรีบหรือไม่มีเวลาที่จะสวดมนต์ในค่ำคืนนี้ ให้เก็บบทสวดนี้เอาไว้ แล้วเอาไว้สวดก่อนนอนในวันถัดไปก็ได้จะช่วยให้สงบจิตสงบใจ การสวดมนต์จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่าน เป็นคนที่ค่อยๆคิด อารมณ์เย็นมากขึ้น

และยังมีความเชื่อตั้งแต่สมัยปู่ย่าที่ว่า บทสวดอิติปิโส จะเป็นบทสวดที่ช่วยต่อชะตาอายุให้ยืนยาวป้องกั นสิ่งที่มองไม่เห็น ให้แคล้วคลาดปลอดภั ยทุกๆสิ่งไป

บทสว ดมนต์ อิติปิโสสวดก่อนนอน

บทสวดมนต์อิติปิโส คำบู ชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กรราบ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิกราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคัง นะมามิ กราบ

ท่องนะโมตัสสะ 3 จบ ก่อนเริ่มส วดบทอิติปิโส

¾Ãй͹ÇѴ⾸Ôì

1 พุทธคุณ

อิติปิโสภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุ ทโธวิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโตโลกะวิทูอนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ

เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทว ดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

2 ธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโกอะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติ

พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาลควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญู ชนพึงรู้เฉพาะตน

3 สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ

ปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

เป็นผู้ควรแก่การคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ย มของโลก

ด้วยอา นุภาพของพระคาถา จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ช่วยเมตตามหาคา ถาลาภยศ การค้าการขายดี

เมื่อยกคาถาขึ้นสวดอำนาจพ ระพุทธคุณก็จะปรากฏ จะทำให้ผู้สวดมีพ ลังอันศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งกายวาจา ใจด้วยเดชพระคุณ

ขอจงพบโชคลาภเงินทอง ความสุข ความเจริญ ให้ปรากฏแก่คนที่สวดบทนี้ และคนที่เก็บบทส วดนี้ให้ทุกคนอื่นได้ด้วยเถิด สาธุบุญค่ะ

ที่มา pankanan